اندازه شهر (City Size)

اندازه شهر (City Size)
شهرسازی
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران– امور پژوهش‏های کاربردی
آقای دکتر فیروز توفیق

مبحث اول: اندازه شهر و ملاحظات اجتماعی در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه جامعه‏شناختی مورد کنکاش و بررسی قرار می‏گیرد. نگاه جامعه‏شناختی به اندازه شهر، تأکید و کانون توجه خود را بر تأثیر اندازه شهر بر تعاملات اجتماعی و جنبه‏ها و صور مختلف آن دارد. به این ترتیب تلاش می‏شود تا با بهره‏گیری از مطالعات نظری و تجربی انجام شده ملاحظات اجتماعی و اندازه شهر با توجه به مباحث روابط اجتماعی، هویت اجتماعی، تضاد اجتماعی، تعلق اجتماعی، امنیت اجتماعی، بزهکاری و نیز سرمایه اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- اندازه شهر و روابط اجتماعی ب- هویت اجتماعی و فرهنگ پ- امنیت اجتماعی و بزهکاری در شهرها مبحث دوم: ملاحظات زیست‏محیطی و اندازه شهر در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه زیست‏محیطی مورد بررسی قرار ‏می‏گیرد. با گسترش تفکر زیست‏محیطی در دهه‏های اخیر موضوع اندازه و عملکرد شهرها و ارتباط مستقیم آن با مباحث زیست‏محیطی مورد توجه و تأکید بوده است. به‏این ترتیب تلاش می‏شود تا با بهره‏گیری از متون مرتبط مباحث مربوط به ارتباط و تأثیر ملاحظات زیست‏محیطی بر تعیین اندازه شهر، نقش توان‏های محیطی در تعیین اندازه شهر، نقش شرایط انسان‏ساخت در تعیین و تحدید اندازه شهر مورد بررسی قرار‏ گرفته و با توجه به شرایط ایران آستانه‏های زیست‏محیطی، ظرفیت تحمل و پذیرش جمعیت محیط استنتاج شده و نهایتاً ماتریس دوبعدی از تعیین اندازه شهر بر اساس ملاحظات زیست‏محیطی ارائه‏گردد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- ارتباط و تأثیر ملاحظات زیست‏محیطی و اندازه شهر ب- نقش توان‏های محیطی در تعیین و تحلیل اندازه شهر (عوام اولیه) پ- نقش شرایط انسان ساخت در تعیین و تحدید شهر (عوامل ثانویه) ت-استنتاج و جمع‏بندی مبحث سوم: نظریه‏های اندازه بهینه شهر در این قسمت به بررسی نظریه‏های اندازه بهینه شهر پرداخته و در یک جمع‏بندی کلی نظریات مربوط به آن را به چهار گروه تقسیم‏بندی می‏کند که شامل: گروه اول، اندیشمندانی که اندازه مشخصی را به عنوان اندازه بهینه شهر پیشنهاد کرده‏اند. گروه دوم، اندیشمندانی که به مفهوم اندازه بهینه شهر اعتقادی ندارند. گروه سوم، اندیشمندانی که اندازه بهینه‏ای را مطرح نمی‏کنند یا مفهوم اندازه بهینه شهر را به ‏تنهایی معقول نمی‏دانند و معتقدند که باید به اندازه شهر در قالب سلسله‏مراتب بهینه شهری نگریست. گروه چهارم، اندیشمندانی که اندازه بهینه برای شهر را در چارچوب شهرهای کوچک، میانی و یا بزرگ مطرح می‏کنند. در ادامه به بررسی نظریه‏های مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ و در نهایت تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شهرهای کوچک، بزرگ و میانی را ارائه می‏دهد. موارد بررسی‏شده در این مبحث عبارتند از: الف- نظریه‏های اندازه بهینه شهر (جمع‏بندی) ب- نظریه‏های مرتبط با شهرهای کوچک، میانی و بزرگ (جمع‏بندی) پ- تجارب کشورها (جمع‏بندی) مبحث چهارم: نظام شهری، نخست شهری و اندازه‏ شهر در این قسمت چهار فصل مورد بررسی قرار می‏گیرد که عبارتند از: فصل اول، نظریه‏ها و الگوهای نظام شهری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در سه زمینه نظریه‏های فضایی نظام شهری با الگوهای ریاضی نظام شهری و نظریه‏ها و الگوهای مربوط به رتبه-اندازه شهری طبقه‏بندی و ارائه گردیده‏اند. فصل دوم، سلسله‏مراتب و نظام شهری کشور و تحول آن در گذشته، با مروری بر توزیع و تحول تعداد و اندازه‏های شهری در نظام شهری کشور در سال‏های سرشماری ۷۵-۱۳۳۵ و نیز نظام شهری و قاعده رتبه-اندازه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فصل سوم، نظریه‏های نخست شهری و در فصل چهارم شاخص‏های نخست شهری و نتایج بکارگیری این شاخص‏ها در شرایط ایران مطرح شده است. مبحث پنجم: مدیریت شهری و اندازه شهری در این قسمت موضوع اندازه شهر از دیدگاه مدیریت شهری مورد کنکاش و بررسی قرار‏گرفته است. پس از ارائه اهداف، در فصل اول چارچوب نظری مطالعه که دربرگیرنده مفهوم مدیریت ‏شهری و تحولات نظری در نگرش به تعیین اندازه‏ شهرها و ارتباط آن با مدیریت ‏شهری است در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم آن به بررسی تجارب کشورهای مختلف در ارتباط با اندازه‏ شهرها و شیوه‏ مدیریت‏ شهری پرداخته شده است و ارتباط بین اندازه‏ ‏شهر و شیوه مدیریت ‏شهری در ایران، در فصل سوم مورد بررسی قرار‏گرفته ‏است. در نهایت در فصل چهارم بر اساس یافته‏های مطالعه از مقایسه و جمع‏بندی وضعیت نظام مدیریت شهری در ایران با دیگر کشورها، راهبردها و راهکارهایی در عرصه مدیریت شهری مرتبط با اندازه‏ شهر ارائه ‏شده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0