طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری

طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری (u.m.p)
اقتصاد و مدیریت شهری
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
آقای مهندس امیر نورانی و آقای مهندس مرتضی عمرانی

در خط‏مشی تعیین مکانیزم‏های مشارکت در امر مدیریت شهری، عمدتاً تاکید بر جذب مشارکت نهادهای غیر دولتی، مردم و بخش خصوصی قراردارد. سیاست‏های مهم در این زمینه عبارتند از: جلب مشارکت نهادهای غیردولتی در امر مدیریت شهری جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری تشویق و جلب مشارکت فعال شهروندان بر اساس اصول شهروند‏مداری و دموکراسی مشارکتی در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت نهادهای غیر ‏دولتی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در راستای کمک به تشکیل نهادهای غیر دولتی در زمینه‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‏محیطی باشد و از چنین تشکل‏هایی در زمینه‏های مالی و فنی تا حد امکان می‏بایست پشتیبانی شود. به علاوه زمینه‏های لازم جهت حضور نمایندگان چنین نهادهایی به منظور مشارکت و همکاری در امر مدیریت شهری می‏بایست فراهم شود. در زمینه‏ سیاست جلب مشارکت بخش خصوصی در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل تصمیم‏گیری و تعیین خط‏مشی در امر مدیریت شهری، ارزیابی و نظارت بر واگذاری کل یا پاره‏ای از خدمات شهری به سازمان‏های بخش خصوصی در امر تامین مالی جهت توسعه و عمران شهری و نیز تشویق بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های درازمدت توسعه و عمران شهری باشد. در زمینه‏ی سیاست تشویق مشارکت فعال شهروندان در امر مدیریت شهری، اصولاً اقدامات قانونی و مدیریتی می‏بایست در جهت ارتقا‏ی آگاهی مردم از حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، ارتقای آگاهی مردم در زمینه‏ مدیریت و برنامه‏ریزی شهری، جلب حمایت مردم از فعالیت‏های مدیریت شهری، تشویق مشارکت مستقیم مردم در امر برنامه‏ریزی و مدیریت شهری و نیز ایجاد مکانیزم‏های قانونی جهت نظارت و اعتراض مردمی بر فعالیت‌های نهادهای محلی شود.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0