لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۶)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل پانزدهم)

فصل پانزدهم : نوسازی شهرداری، توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها

ماده ۱۳۸
چشم­انداز، اهداف و راهبردهای توسعه درحوزه نوسازی شهرداری و توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها در سال های اجرای برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زیر است:
الف) چشم انداز
۱) تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی
۲) تهران؛ کلانشهری با عملکرد­های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت­ امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب­غربی
ب) اهداف
۱) دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان تهرانی به اطلاعات مورد نیاز
۲) ارتقاء کیفیت خدمات شهری
۳) تحقق «حکمرانی خوب» در شهرداری
۴) ارتقاء ظرفیتهای ساختاری و نهادی
۵) توسعه هدف مند و برنامه ریزی شده منابع انسانی
۶) اجرای سیاست های تمرکز زدائی
ج) راهبردهای توسعه
۱) توسعه فناوری اطلاعات
۲) استقرار مدیریت یکپارچه و الگوی رشد و تعالی سازمانی در شهرداری تهران
۳) اصلاح ساختار و تشکیلات
۴) ارتقاء سطح علمی و امنیت شغلی کارکنان
۵) ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای کارکنان
۶) اصلاح فرآیندها
۷) تفویض اختیارات بیشتر به مناطق و نواحی

ماده ۱۳۹
به منظور برقراری نظام بهینه تخصیص منابع در شهرداری تهران، افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها و ایجاد شفافیت و افزایش قابلیت پاسخگویی و ارائه گزارش های عملکرد دقیق و هماهنگ با گزارشهای مالی، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه، نظام بودجه ریزی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی را تدوین نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده ۱۴۰
شهرداری تهران موظف است به منظور ایجاد ظرفیتهای ساختاری لازم برای تحقق برنامه حاضر در ساختار اداری شهرداری تهران تشکیلات کلان خود را متناسب با الزامات، سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها و منطبق با الزامات و سیاستهای طرح جامع شهر تهران طراحی و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده ۱۴۱
به منظور هماهنگی عمودی و افقی ابعاد شش گانه سیستم مدیریت منابع انسانی، شهرداری تهران موظف است سند راهبردی توسعه منابع انسانی خود را، منطبق بر نیازهای راهبردی برنامه پنج ساله و مشتمل بر ظرفیتهای منابع انسانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظام اطلاعات، نظام عملکرد و نظام آموزش، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه تهیه و مبنای عمل قرار دهد، همچنین شهرداری تهران متعهد است نسبت به تهیه تراز سالیانه نیروی انسانی خود اقدام نماید.

ماده ۱۴۲
در راستای افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل قراردادی به رسمی اقدام نماید به نحوی که سالانه ۱۰۰۰ نفر از این پرسنل با رعایت سوابق علمی، سطح تحصیلات، رشته های مورد نیاز و سوابق تجربی مرتبط، از وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل شوند.

ماده ۱۴۳
بمنظور ارتقاء سطح علمی پرسنل رسمی، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه از طریق ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و بهسازی کارکنان موجود و ایجاد زمینه های مساعد برای خروج داوطلبانه نیروهای فاقد تحصیلات لیسانس و بالاتر، شرایطی را فراهم آورد که متوسط سطح تحصیلات در پایان برنامه به فوق دیپلم ارتقاء یابد.

ماده ۱۴۴
شهرداری تهران موظف است به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان نسبت به تهیه طرح طبقه بندی جدید مشاغل و اصلاح نظام حقوق و دستمزد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به اجرا درآورد.

ماده ۱۴۵
به منظور استقرار مدیریت نظام مند و نهادینه سازی الگوهای تحول، رشد و تعالی سازمانی، شهرداری تهران موظف است استانداردهای نظام مدیریت یکپارچه (IMS) و الگوی رشد و تعالی سازمانی را در شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه از تصویب این لایحه تهیه و در قالب ۲ سند مجزا با امضاء شهردار تهران ابلاغ نماید.

ماده ۱۴۶
بمنظور ارتقاء خدمات شهری، افزایش کارایی فضاها و محیط شهری، افزایش کیفیت مواد و مصالح به کار رفته در ساختمانها و تأسیسات شهری، شهرداری تهران موظف است نظام تدوین معیارها و استانداردهای مورد نیاز مدیریت شهری را مشتمل بر محورهای ذیل ،حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این مصوبه تدوین و به اجرا درآورد.
۱- انتخاب یا تدوین استانداردهای مورد نیاز در کلیه عرصه های خدمات و مدیریت شهری
۲- تصویب استانداردها با هماهنگی نهادهای رسمی و تخصصی مربوطه منجمله موسسه استاندارد و تحقق وفاق و عزم مدیریتی بر اجرای همه جانبه استانداردهای مذکور
۳- ابلاغ استانداردهای مورد وفاق مذکور جهت اجرا در کلیه سطوح مدیریت شهری
۴- نظارت بر اجرای استانداردها و احراز انطباق اقدامات اجرایی و مدیریتی با استانداردهای مصوب به منظور ارتقای کیفیت های انجام کار
۵- برون سپاری کنترل استاندارد و تأمین نظارت جامع بر اجرای آن ها توسط نهاد ناظر و غیر ذی نفع نظیر موسسه استاندارد و اخذ گواهی و مهر استاندارد جهت فعالیتها و اقدامات اجرایی شهرداری
۶- تهیه گزارش سالیانه استاندارد شهرداری مشمتل بر میزان فعالیتهای منطبق با استاندارد و برنامه ریزی برای ارتقای مستمر این میزان

ماده ۱۴۷
به منظور تسهیل در اجرای این مصوبه و طرح جامع مصوب شهر تهران و دستیابی به مدیریت واحد شهری و یکپارچه سازی و رفع برخی مغایرتها و ابهامات در قوانین و مقررات موجود، شهرداری تهران موظف است ضمن تهیه لیست قوانین و مقررات لازم در راستای هدف فوق، حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه لوایح لازم و بازنگری در قوانین و مقررات در طی سالهای برنامه جهت سیر مراحل قانونی اقدام نماید.

ماده ۱۴۸
شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز و واگذاری مسئولیت ها و اختیارات به مناطق و نواحی، در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به انجام رساند :
۱) احصاء وظایف قابل واگذاری
۲) ظرفیت سازی در مناطق و نواحی جهت پذیرش مسئولیت جدید
۳) پیشنهاد ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی لازم
۴) تهیه دستورالعملهای بودجه، مالی و اداری
۵) انتخابی شدن مدیریت محلی
۶) تدوین و انتشار صورتهای مالی در سطح نواحی و محلات
۷) تولیدواستقرار رسانه های محلی از طریق روزنامه همشهری و یا سایر رسانه های جمعی
۸) انجام بررسی های لازم برای تدوین نظام تأمین مالی و بودجه ریزی در سطح نواحی و محلات

ماده ۱۴۹
به منظور نهادینه شدن فرآیند نظام برنامه ریزی و ایجاد ساختار دائمی برای چگونگی اجرای برنامه پنج ساله شهرداری تهران و ارائه گزارشهای منظم اجرای برنامه، شورای هماهنگی و برنامه ریزی متشکل از معاونین هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ۲۲ گانه و مدیران کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران تشکیل می گردد. آئین نامه اجرایی چگونگی تشکیل این شورا و ساختار و وظایف و اختیارات آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این مصوبه از طریق شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵۰
شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه زمینه انجام تحقیقات علمی و پژوهشی مختلف برای استقرار کامل و جامع سیستم های پیشرفته مالی را فراهم نماید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0