لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۳)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل دوازدهم)

فصل دوازدهم : تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه حقوق شهروندی

ماده ۱۰۷
چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه درحوزه تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه حقوق شهروندی در طی سالهای اجرای برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زیر است:
الف) چشم انداز
۱) تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت­های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری­ها و تأمین عادلانه کلیه حقوق شهروندی
۲) تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی – اسلامی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان می­یابد)
۳) تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
۴) تهران : شهری دارای کمترین نابرابری ها در برخورداری شهروندان از مواهب توسعه و پیشرفت شهری
ب) اهداف کلی
۱) بهینه سازی برابری در برخورداری از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر
۲) فراهم کردن زمینه های فعلیت بخشیدن به استعداد های بالقوه شهر
۳) تحقق توسعه پایدار
۴) توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت
۵) ارتقاءاعتماد اجتماعی، انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی شهر
۶) حفاظت از محیط­زیست
۷) توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران
۸) ارتقاء کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه­بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و ساز در انواع پهنه­ها و کاربری­ها
۹) بهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران (سازمان فضایی شهر)
راهبردهای توسعه
۱) توجه به: کیفیت زندگی شهروندان، برخورداری همگانی از مواهب توسعه، مسکن فقرا و توسعه پایدار شهر
۲) احصاء حیطه های توسعه اجتماعی شهر، تبیین شاخص های ارزیابی توسعه اجتماعی در هریک از حیطه های فوق و احصاء داده های آماری موردنیاز برای محاسبه شاخص های مذکور
۳) سنجش مستمر شاخص های عدالت شهر
۴) هدف گذاری نظام برنامه و بودجه شهرداری برای کاهش فاصله در برخورداری های اجتماعی و افزایش عدالت

ماده ۱۰۸
به منظور ارزیابی اثربخشی نهائی اقدامات توسعه ای و مجموعه فعالیتهای مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، شهرداری تهران موظف است نسبت به سنجش برونداد آثار اقدامات مذکور در حیطه های محیط فیزیکی و زیرساختها،توسعه اجتماعی، شرایط اقتصادی، حکمرانی خوب، سلامت و تغذیه بطور سالیانه اقدام نماید به نحویکه میزان برخورداری شهروندان از مواهب حاصل از توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر در هریک از حیطه های شش گانه فوق الذکر، به تفکیک مناطق، نواحی و محلات محاسبه گردد.

ماده ۱۰۹
شهرداری تهران موظف است نتایج حاصل از محاسبات مطالعه سنجش عدالت در شهر موضوع ماده ۱۰۸ این مصوبه را طی گزارشهای مجزا به تفکیک هریک از شاخصهای معین شده در حیطه های شش گانه به همراه گزارش تحلیلی، آنالیز میزان نابرابری ها، راهکارهای پیشنهادی ارتقاء عدالت در برخورداری شهروندان در هر یک از حیطه ها را در مقاطع سالیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و عندالزوم منتشر نماید. شهرداری تهران در اقدامات اجرایی و تهیه بودجه سنواتی خود می بایست نتایج حاصل از سنجش مذکور را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۱۰
شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه طرح ساماندهی سلسله مراتبی خدمات شهری هماهنگ با سلسله مراتب مراکز شهری از مقیاس خرد، با عملکرد محله ای تا مقیاس های ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فراشهری تا پایان سال اول برنامه اقدام و پس از تأئید شورای اسلامی شهر تهران نسبت به اجرای آن در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۱
شهرداری تهران موظف است به منظور تأمین عدالت اجتماعی نسبت به توزیع متعادل خدمات شهری متناسب با مقیاس خدمات در سطح شهر و تأمین حداقل ۳ مترمربع سرانه خدماتی در سطح محلات و نواحی اقدام نماید تا زمینه نیل به هدف طرح جامع مبنی بردستیابی به سرانه فضای فیزیکی خدمات شهری به میزان ۵ مترمربع در افق طرح جامع برای کلیه مناطق فراهم گردد.

ماده ۱۱۲
به منظور تأمین امنیت و سلامت شهروندان با اولویت حرکت جانبازان، معلولین و سالمندان، شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی شبکه های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در محلات و بین محلات، در طی سالهای برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۳
شهرداری تهران موظف است به منظور رفع معضل مسکن شهروندان فاقد مسکن بویژه خانوارهای بدون سرپرست و یا دارای سرپرست زن، برنامه جامع مداخلات شهرداری در تامین مسکن حمایتی مشتمل بر محورهای ذیل را در راستای طرح ملی جامع مسکن تنظیم نماید :
۱) تشکیل شورای راهبردی مسکن نیازمندان
۲) ایجاد صندوق مسکن گروه های کم درآمد و تخصیص ۱۰ درصد عوارض شهرداری به آن صندوق
۳) تشکیل صندوق توسعه محلی مسکن نیازمندان در هر منطقه و عضویت افراد کم درآمد در این صندوقها
۴) حمایت و اعطای یارانه شهرداری به این صندوقها
۵) حمایت از تولید خانه های ارزان قیمت با نظارت بر ساخت و ساز و رعایت استانداردها و با اعطای تسهیلات و بازپرداخت ۱۵ ساله
۶) بکارگیری نیروی کار جوامع محلی زیر نظر افراد متخصص
۷) تشویق و برنامه ریزی تهیه مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی توسط صندوق
۸) بکارگیری تمهیداتی به منظور تسهیل ورود کم درآمدها به چرخه وام گیری برای تهیه مسکن
۹) بررسی و تنظیم نظام مالی تأمین مسکن اقشار کم درآمد
۱۰) برقراری سیستم وام رهنی ارزان قیمت
۱۱) پیگیری عرضه زمین ارزان قیمت برای کم درآمدها توسط نهادهای ذیربط
۱۲) تجمیع منابع موجود در سطح شهر تهران زیر نظر یک مدیریت واحد از طریق تشکیل صندوق اعتباری برای مسکن کم درآمدها
۱۳) تشویق ساخت و ساز به نفع اقشار کم درآمد با استفاده مکانیسم های بخشودگی عوارض و ارائه تخفیفهای ویژه
۱۴) بازنگری در قوانین و مقررات شهرداری در راستای تسهیل فرایند مذکور
۱۵) تلاش در جهت احیا فرهنگ وقف و نظام زمین اجاره ای طولانی مدت
۱۶) ایجاد بانک ذخیره زمین شهری توسط شهرداری جهت تأمین زمینهای عمومی برای مسکن فقرای شهری.

ماده ۱۱۴
شهرداری تهران مکلف است تا پایان برنامه به منظور حل معضل بدمسکنی و سکونتگاههای غیر رسمی با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱) اجرای راهبرد توانمند سازی خانوار به همراه مشارکت فعال خانوارها در ارتقاء و بهسازی محیط زندگی خود
۲) تشکیل صندوق توسعه محلی مسکن با سرمایه اولیه ساکنین سکونت گاههای مذکور و پس اندازهای اجتماعی و منابع عمومی و کمکهای شهرداری
۳) جلب مشارکت فراگیر اجتماعات هدف بمنظور توانمند سازی اجتماعی ایشان در اداره امور خود در قالب جوامع محلی
۴) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت شده با استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی درون جوامع محلی
۵) بکارگیری روشهای توانمندسازی حاشیه نشینان و گروههای کم درآمد با مشارکت خود آنان
۶) تهیه نظام زمین مشارکتی و تجمیع قطعات کوچک زمین در کنار هم و بلند مرتبه سازی
۷) بکارگیری روشهایی که جوامع محلی و ساکنین سکونت گاه های مذکور ،خود در نیازسنجی، طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها نقش اصلی را دارا شوند.
۸) حمایت از صندوقهای محلی و اعطای تسهیلات و یارانه ها به آنها و پیگیری جهت تدوین ساز و کارهای قانونی لازم به منظور بازنگری در مقررات دسترسی به وام و اعتبارات با استفاده از منابع ملی و محلی
۹) ایجاد بازار رسمی مسکن برای افراد کم درآمد به منظور جلوگیری از توسعه اسکان غیر رسمی
۱۰) توانمند سازی خانوارهای کم درآمد جهت استفاده از وامهای اعتباری بازسازی مسکن

ماده ۱۱۵
شهرداری تهران موظف است نسبت به افزایش سرانه مجموعه خدمات شهری شامل سرانه های خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری (تفریحی و پذیرائی) و تأسیسات و تجهیزات شهری با مقیاس های محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و شهری به میزان ۲۵% تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۶
به منظور بهبود سرانه فضای سبز در مناطق با فضای سبز کمتر از سرانه متوسط، به شهرداری تهران اجازه داده می شود با استفاده از زمین های ذخیره شهری و نیز بکارگیری روشهایی نظیر فضای سبز عمودی و فضای سبز در پشت بامها، موضوع مصوبه شماره ۵۹۰۶/۱۰۹۷/۱۶۰مورخ ۱۰/۴/۸۷ شورای اسلامی شهر تهران و سایر روشهای ممکن با ارائه تسهیلات، تا پایان سال پنجم برنامه، فضای سبز مناطق مذکور را به گونه ای توسعه دهد که اختلاف سرانه فضای سبز مناطق تا سرانه فضای سبز هدف برنامه (۱۰ متر مربع)، حداقل ۳۰% کاهش یابد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0