همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری

تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
معماری مدرسۀ دارالفنون و دگرگونی های آن در دورۀ قاجاریان

معماری مدرسۀ دارالفنون و دگرگونی های آن در دورۀ قاجاریان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تجارب احیای میراث معماری بر مبنای سنجش میزان رضایتمندی مخاطب

تحلیل تجارب احیای میراث معماری بر مبنای سنجش میزان رضایتمندی مخاطب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۸, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی مؤلفه های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش ها

بررسی مؤلفه های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش ها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر

کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانه های مساجد تاریخی و معاصر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
رساله های تذکره البنیان و تذکره الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان درباره معماری

رساله های تذکره البنیان و تذکره الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان درباره معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
مدخلی بر راهبرد فهم درونی در تحقیق وجوه معنایی معماری

مدخلی بر راهبرد فهم درونی در تحقیق وجوه معنایی معماری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
خودسایه اندازی و بهره وری انرژی در الگوی معماری سرآمد

خودسایه اندازی و بهره وری انرژی در الگوی معماری سرآمد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است