شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

one script

شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری تضادها و پیچیدگی ها برتون و همکاران ((۱ برگردان : مینو رفیعی اگر بتوانیم ژرفای مسئله را بشناسیم ، ...
one script

خلاصه مفاهیم اصلی توسعه شهری پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است انواع پایداری: انواع چهارگانه پایداری عبارتند از: انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی. این انواع بسیار با هم متفاوتند و علی‌رغم تداخل‌ها با هم در ...
one script

درآمدهای پایدار، الگوی توسعه شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شهر تهران با جمعیت۸ میلیونی، یک شهر با چند خیابان و دروازه کوچک و بزرگ نیست که بتوان آن را با هزینه‌های کم اداره کرد ...
one script

توســـعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است واژه «پایدار» امروزه به طور گسترده*ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آینده*ای دور ادامه حیات دهند، ...
one script

تعریف توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تعریف توسعه پایدار توسعه ای که نیاز های کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسل های آینده برآورده ساخته و در آن به محیط ...
one script

توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است طرفداران توسعه پایدار کوشیده‌اند میان توسعه اقتصادی و ضرورتهای مبرم حفاظت از محیط‌زیست و حفظ منابع هماهنگی برقرار کنند. زیرا توسعه اقتصادی نامحدود در یک ...
one script

مفاهیم اساسی در توسعه پایدار شهری

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است پایداری پایداری به طور کلی یعنی قابلیت یک حالت یا فرایند معین برای بقای نامحدود پایداری اجتماعات انسانی توانایی اجتماع در برآوردن نیازهای کنونی‌اش بدون ...
one script

توسعه پایدار شهری(۴)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است فضاهای شهری فضاهای شهری در شکل دهی و سازماندهی رفتارهای اجتماعی بسیار موثرند،در شهرهایی که جایگاه تبادل افکار و برخوردهای اجتماعی در آن فراهم است ...
one script

توسعه پایدار شهری(۳)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نا امنی و ناهنجاریهای جامعه و ارتباط آن با طراحی شهری و تراکم تحقیقات موسسه توسعه ی پایدار اکسفورد نشان داده است که تا چه ...
one script

توسعه پایدار شهری(۲)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کیفیت زیست و فضا و تاثیر آن در پایداری شهری مفهوم توسعه ی شهری براساس استعدادهای تاریخی سرزمینها ترجمان متفاوتی دارد فرآیند مدرنیزم در سده ...