همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله محوری

ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله محوری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله محوری – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور ...
ارزیابی پیاده راه بازار تهران

ارزیابی پیاده راه بازار تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۹, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ارزیابی پیاده راه بازار تهران – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم ارزیابی پیاده راه بازار تهران
بررسی مقدماتی قابلیت استفاده از دوچرخه شهری در تهران

بررسی مقدماتی قابلیت استفاده از دوچرخه شهری در تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۷, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مقدماتی قابلیت استفاده از دوچرخه شهری در تهران – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم بررسی مقدماتی قابلیت استفاده از دوچرخه شهری در ...
شناسایی ظرفیت های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه سازی در شهر تهران

شناسایی ظرفیت های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه سازی در شهر تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۷, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است شناسایی ظرفیت های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه سازی در شهر تهران – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم شناسایی ظرفیت های سرمایه ...
ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر

ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابرپیاده به جای پل های روگذر – پخش از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم ارزیابی معایب و مزایای احداث ...
کتاب یادگیری از شهر ژاپنی

کتاب یادگیری از شهر ژاپنی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۹, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب یادگیری از شهر ژاپنی – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب یادگیری از شهر ژاپنی – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر

کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۶, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب شهر بومی و جوامع مهاجر – پخش اختصاصی از ...
توسعه میان افزا

توسعه میان افزا

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۵, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه میان افزا – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم توسعه میان افزا – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
کتاب شهرهای قابل زندگی

کتاب شهرهای قابل زندگی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب شهرهای قابل زندگی – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب شهرهای قابل زندگی – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین
کتاب برنامه ریزی شهری و سیاست های امنیتی

کتاب برنامه ریزی شهری و سیاست های امنیتی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۷, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب برنامه ریزی شهری و سیاست های امنیتی – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب برنامه ریزی شهری و سیاست های امنیتی ...