همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری CDS با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل

ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری CDS با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحول معنای اجتماعی- فضایی در خانه های اراک

تحول معنای اجتماعی- فضایی در خانه های اراک

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
امکان سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر

امکان سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی پروژه های روانسازی حرکت پیاده

ارزیابی پروژه های روانسازی حرکت پیاده

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور

بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تدوین راهبردهای اساسی به منظور پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور

تدوین راهبردهای اساسی به منظور پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی تاثیر خانه های دوم بر جدایی گزینی فضایی در شهرهای جدید

بررسی تاثیر خانه های دوم بر جدایی گزینی فضایی در شهرهای جدید

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است