شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD

مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
معيارهاي مؤثر بر شکل گيري تصوير ذهني زنان از فضاي شهري مطلوب

معیارهای مؤثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
امکان سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

امکان سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی

برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارک های شهری مشهد

بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارک های شهری مشهد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری

بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری

بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی مرا کز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ دهی محیطی

ارزیابی مرا کز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ دهی محیطی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی شدت کارآیی مکانی كاربری اراضی در بخش مرکزی شهر

ارزیابی شدت کارآیی مکانی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارزیابی تأثیر مقیاس مکان بر میزان دلبستگی در سه مقیاس خانه، محله و شهر بر پایه دو متغیر سن و جنسیت

ارزیابی تأثیر مقیاس مکان بر میزان دلبستگی در سه مقیاس خانه، محله و شهر بر پایه دو متغیر سن و جنسیت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آذر ۱۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است