شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

جدیدترین مطالب ارسال شده در شهرسازی آنلاین

بررسی اثرات اجراي طرح هادي بر تاب آوري کالبدي سکونتگاه هاي روستایی

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازاندیشی در ضوابط و الگوهاي توسعه روستاهاي متصل به شهر؛ رهیافت هاي مبتنی بر کدهاي زایشی در سطح کلان

بازاندیشی در ضوابط و الگوهای توسعه روستاهای متصل به شهر؛ رهیافت های مبتنی بر کدهای زایشی در سطح کلان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
امکان سنجی اجراي طرح ادغام و تجمیع روستاهاي مرزي با تأکید بر سطح توسعه ظرفیتی روستاییان

امکان سنجی اجرای طرح ادغام و تجمیع روستاهای مرزی با تأکید بر سطح توسعه ظرفیتی روستاییان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل راهبردی مدیریت اجرایی طرح هادی در مناطق روستایی

تحلیل راهبردی مدیریت اجرایی طرح هادی در مناطق روستایی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل شبکه مشارکت روستاییان در طرح هاي بهسازي بافت باارزش تاریخی

تحلیل شبکه مشارکت روستاییان در طرح های بهسازی بافت باارزش تاریخی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
قلمرو در مسکن حاشیه کویري ایران

قلمرو در مسکن حاشیه کویری ایران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
رویکردي تحلیلی بر منظر روستاي نایبند استان خراسان جنوبی پس از بازسازي

رویکردی تحلیلی بر منظر روستای نایبند استان خراسان جنوبی پس از بازسازی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی فقر و مهاجرت روستاییان در شرایط جهانی شدن

بررسی فقر و مهاجرت روستاییان در شرایط جهانی شدن

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۴, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تلفیق روش تاکسونومی عددی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و رتبه بندی حوزه های فرودست شهری

تلفیق روش تاکسونومی عددی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و رتبه بندی حوزه های فرودست شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
برنامه ریزی منطقه ای موثر در کاهش فقر ناشی از سکونت غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران

برنامه ریزی منطقه ای موثر در کاهش فقر ناشی از سکونت غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۱, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است