شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

علم اصول طراحی اکولوژیکی(۲)

مفاهیم کلیدی که تحقق آنها برای نیل به منطقه پایدار، ضروری است شامل موارد ذیل می باشند:

 

* روند و جریان مدور متابولیکی به سوی خودکفایی (تلاش برای بستن جریان های مواد، آب ، انرژی، غذا و اشتراک مساعی رو به گسترش در منطقه و با مناطق احاطه کننده آن، پیشگیری زیست محیطی)

 

* محله ای برای مردم (خیابانهایی برای عابران، محیط زیست سالم، آموزش زیست محیطی، فرایندهای مشارکتی)

 

* اختلاط کاربری های زمین (کشاورزی به عنوان کاربری زمین شهری، وحدت عمودی کاربری های زمین قابلیت چند منظوره فضاها و…)

 

* تنوع زیستی (حفاظت از عناصر ویژه محلی، ایجاد بوم های جدید مرتبط با مدیریت آب و یا ساختمانها …)

 

تحلیل حوزه و عناصر مرجع : تعریف نقاط بحرانی و فرصتها

 

تحلیل مالی و اجتماعی، زیست محیطی و تشخیص مکانیابی محلات و نیز تحلیل برخی عناصر مرجع (محل های دیگر در نقطه کلانشهر و دیگر نواحی) و نیز کشف نقاط بحرانی، قوت و فرصتها، رسالت این تحقیق ،می باشد.

 

اهداف

 

مرحله بعدی برگزاری جلسات موضوعی به منظور تعیین اهداف برای هر یک از موضوعات ذیل بود:

 

انرژی، آب، ضایعات، مناطق سبز و مزروعی، پویایی، حمل و نقل، فضاهای عمومی و محیط اجتماعی

 

اقدامات استراتژیک:

 

مجموعا ۶۸ اقدام استراتژیک برای هر یک از موضوعات در سطوح مختلف مشخص و تعیین گردید که محله را درون چرخه عمر یک شهر شکل می دهند تا به اهداف نائل شوند. با این حال تمرکز اقدامات ویژه که دارای بالاترین اثرات مثبت در محله می باشند ضروری بود. از این رو ۵ مورد اقدام به شکلی ویژه مورد تاکید قرارگرفت تا از توسعه محله تحت معیارهای پایداری اطمینان حاصل گردد.

 

۱٫ تقلیل انرژی مورد نیاز ساختمانها . در مرحله برنامه ریزی فضای زیادی برای این امر در شکل ساختمانها به منظور بهره بردن از معماری پایدار خورشیدی و سیستم های طبیعی تهویه وجود دارد.

 

۲٫ استفاده از منابع قابل تجدید انرژی و یک شبکه گرمایی مشخص. تابش خورشید به معرفی سیستم های کارامد حرارتی و فوتووالتائیک منجر می شود.علاوه براین وجود یکی شبکه مجزای گرمایی سبب بهره برداری از انرژی حرارتی خورشید می شود و نیازهای گرمایشی، تهویه و خنک سازی را به بهترین شکل پوشش می دهد.

 

۳٫ تا حد امکان به ایجاد موزائیک مرتبط با کشاورزی در این محله پرداخته شود.این محله تحت برنامه ریزی دربردارنده یکی از قطعات زمین مزروعی شهر می باشد که دارای ارزش منظر فوق العاده بوده و نمایاتگر عنصر بارزی از شهر می باشد.

 

۴٫ متنوع ساختن منابع آب و انطباق کیفیت آب با کاربرد آن. در این منطقه منابع بالقوه آبی متعددی وجود دارد.(نظیر: آب باران، آبهای زیرزمینی،آبهای سطحی،آب لوله،آبهای بازیافتی و آبهای سیاه) که می بایست به شکلی بهینه مدیریت شود.

 

۵٫ حضور مدیر منابع محلی که بتواند به شکلی حرفه ای منابع محلی و امکانات زیست محیطی محله را هدایت و مدیریت نماید. این نیاز از قبل جس شده و در بخش صنعتی صنعتی به عنوان مفهومی کلیدی برای توسعه پایدار شهر محسوب می شود. مدیر منابع می تواند با منابع محلی نظیرتاسیسات انرژی خورشیدی، باغهای عمومی سبزیجات، سیستم توزیع آب شخصی (آبهای بازیافتی با خاکستری، رواناب طوفانها)، ضایعات ارگانیک و کودهای آلی و… رسیدگی نماید و نیز عهده دار مراقبت از امکانات زیست محیطی نظیر مناطق مربوط به پارکینگهای عمومی باشد.

 

شاخص ها:

 

شاخص های متعددی همزمان با طراحی فرایند به موازات تعریف اهداف و اقدامات استراتژیکی تعریف شدند. انتخاب ۱۵ مورد شاخص جهت برآورده سازی معیارهای ذیل نهایتا صورت گرفت:

 

۱- کمیت پذیری (quantifiability) 2- نمایانگری(representativeness) 3- هزینه پائین ۴- سنجش و اندازه گیری همگن (homogeneous measure) در طول زمان و شفافیت در تفسیر. هریک از این شاخص ها با توجه به تعریف شاخص، چگونگی تعریف متغیرهای آن، روند مطلوب آن، معادله محاسباتی، منبع داده ها و دیگر تفاسیر مکمل آن توصیف می شوند.

 

شاخص ها برای رده مدیریتی تعریف می شوند بدان خاطر که اکثر هزینه های مالی و زیست محیطی با عملکرد محله مرتبط می باشند.( اغلب ۹۰ درصد هزینه های چرخه عمر برای زیر ساختارهای معمولی در شهرها در طی احیاءسازی و نگهداری مصرف می گردد.

 

جدول ۱ خلاصه اهداف ، اقدامات استراتژیکی و شاخص های محله نمونه موردی را نشان می دهد:

 

عنوان

اهداف

اقدامات استراتژیکی

شاخص ها

انرژی

– تقلیل نیاز به انرژی برحسب نفر سکنه در ساختمان

– به کارگیری از انرژی های قابل تجدید محلی

اندازه گیری های انفعالی اقتصادی:

– گرایش و توجه به بهینه سازی (حداقل ۴ ساعت جداسازی مستقیم در روز در فصل زمستان)

– تهویه طبیعی

– گرمای محله

– معماری بهینه

– مصرف انرژ ی های اولیه

– تولید قابل تجدید

– انتشار معادل دی اکسید کربن

آب

– متنوع ساختن منابع آب، کیفیت مناسب آب با کاربرد آن و به کارگیری منابع محلی آب

– کاهش مصرف

– مجرای تجزیه ای فاضلاب

– جمع آوری آب باران از سقف ها و مناطق غیرقابل تردد

– آبیاری با منابع رودخانه محلی

– استفاده از آبهای زیرزمینی

– استفاده مجدد آبهای بازیافتی (آبهای خاکستری

– میزان مصرف کلی آب لوله توسط برحسب نفر سکنه

– خودکفایی

ضایعات

– به حداکثر رساندن جمع آوری انتخابی ضایعات

– پوشش نیاز به کود مناطق کشاورزی با کودهای آلی محلی

– تبدیل ضایعات ارگانیک به کود درون منطقه

– جمع آوری ضایعات (غیربادی) در سطح خیابان

– تولید ضایعات جامد شهری

– جمع آوری انتخابی ضایعات

فضاهای سبز و مزروعی

– حفاظت وپرورش تنوع زیستی

– ایجاد موزائیک مزروعی به عنوان عنصری ساختاری

– پرورش رودخانه محلی به عنوان عنصری ساختاری

– طراحی مناطق سبز جدید با معیارهای موافق با محیط زیست

– مدیریت مشارکتی باغهای غیرحرفه ای سبزیجات

– حفاظت طرح مزروعی آبیاری شده ۲,۳ Ha

– ایجاد زراعت متناسب حرفه ای و باغهای گیاهی اجتماعی

– زیرو گاردنینگ

– ارتقاء مناطق سبز با معیارهای پایدار و هدفمند در راستای حفظ تنوع زیستی محلی درون بافت شهری

– تولید غذای محلی

– تنوع ریستی پرندگان در مناطق سبز

پویایی

– بهبود اتصال با مناطق احاطه کننده

– توجیه منطقی روند پویایی

– بهبود فضای عمومی برای مردم

– کاهش پویایی خصوصی

– ارتباطات جدید با مناطق احاطه کننده

– حفظ ۷۵ درصد از شبکه خیابان برای عابران

– تقویت استفاده از دوچرخه

– تقلیل فضای عمومی تخصیص داده شده به پارکینگ

– بهبود شبکه اتوبوس

– تقسیم معین حمل و نقل

– مشتریانی که حاضر به اشتراک گذاری ماشین خود هستند

– متوسط زمان برای سفرهای متعدد

فضاهای عمومی و محیط زیست اجتماعی

– تقلیل آلودگی صوتی

– حصول اطمینان از نفوذپذیری فضاهای عمومی

– طراحی فضای عمومی جهت تقویت روابط اجتماعی

– نصب عناصر کاهنده صدا

– تسریع و دسترسی به سیستم های حمل و نقل عمومی و به خدمات از طریق دسترسی های جدید

– تجهیزات جدید جهت خدمات رسانی به نیازهای مردم و ادغام محله به کل شهر

– قرابت با خدمات اساسی شهری

– چیدمان شهری سازگار با محیط زیست

– مشارکت اجتماعی

 

تهیه و ارسال : مینا صفرخانلو کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

تعيين ميزان شاخص هاي توسعه در استان لرستان

تعیین میزان شاخص های توسعه در استان لرستان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
شهر،شهرسازی، توسعه و اقتصاد

شهر،شهرسازی، توسعه و اقتصاد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بازاندیشی در ضوابط و الگوهاي توسعه روستاهاي متصل به شهر؛ رهیافت هاي مبتنی بر کدهاي زایشی در سطح کلان

بازاندیشی در ضوابط و الگوهای توسعه روستاهای متصل به شهر؛ رهیافت های مبتنی بر کدهای زایشی در سطح کلان

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه
نشست نقش تجمیع در توسعه و تخریب شهر

نشست نقش تجمیع در توسعه و تخریب شهر

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۷, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نشست دوم از دفتر چهارم سلسه نشستهای موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) با عنوان « نقش تجمیع در توسعه و تخریب ...
جغرافياي گردشگري تهران و نقش شهرسازي و معماري در توسعه آن

جغرافیای گردشگری تهران و نقش شهرسازی و معماری در توسعه آن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه جغرافیای گردشگری شهر تهران همراه با ویژگیهای شهرسازی و معماری آن در صنعت گردشگری، و بازشناسی امکانات و ...