شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

دیالکتیک شهروندی

گزاره شهروند برآمده از کدام ساحت مفهومی است؟در این باب، وجه غالب نظریهپردازی
های تئوریک، معطوف به۲ وجه بنیادین است.

در یک سوگیری نظری پرطرفدار، واژه شهروند ذیل فلسفه سیاسی مشخص تئوریزه میشود و در چهره دیگر شهروند در یک رویکرد پژوهشی جامعهشناختی محض، به افرادی اطلاق میشود که در شهر زندگی میکنند.

در رویکرد دوم، انگارههای بومشناختی سیطره قابل توجهی دارد، تا جایی که نفس وجه عمرانی شهر و تفاوت عمرانی و فیزیکی آن با روستا مطمح نظر قرار میگیرد؛ اما اگر بخواهیمتکلیف خود را با این واژه بهطور کامل مشخصسازیم، ناگزیر از یک مداقه فلسفی و تواماً یک نظرورزی جامعه شناختی بومی هستیم.

این امر علیالظاهر در مطالعات تئوریک پیشین به منصه ظهور رسیده است،اما تطورات اجتماعی و رخ عیان کردن وجوه معنایی جدیدی در بطن زیست شهری که میتوان گفت، نوعا مغفول واقع میشد، نیازهای مطالعاتی جدیدی را مطرح میکند. درخصوص بحث فلسفی مفهوم شهروند، میتوان به نقطه ثقل و پایه و خاستگاه عزیمت نظری آن اشارتی داشت. حقوق مدنی بهعنوان وجه مشخصه و هویت یک شهروند معرفی میشود.
این حقوق مدنی برآمده از مدنی شدن روابط و ساختار اجتماعی ـ سیاسی شهر است؛ اما پرسش ما در اینجا درخصوص سنخشناسی این حقوق موضوعیت دارد. بنا به مطالعات فرهنگی لیبرال، خصوصی شدن روابط و محدود شدن حیطه تعاملات روزمره و حقوق متقابل حکومت و شهروند و… از جمله مقولاتی است که دلالت بر حقوق مدنی دارد. این حقوق میتواند از حق مکتوم ماندن شئون زیست شخصی تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در فرایندهای حکومتی را در برگیرد.

از سوی دیگر در مطالعات جامعهشناختی محض، شهروند، پیوندی وثیق با مفهوم شهر مییابد؛ اینچنین است که یک گسست نظری آشکار رخ عیان میکند. سؤال این است اگر کسی در شهر زندگی میکند؛ اما از حقوق مدنی بیبهره بود، همچنان شهروند است یا اگر فردی در روستا سکنی گزیده است اما از حقوق مدنی بهرهمند است، شهروند محسوب نمیشود؟

این مقولات در واقع جزو ناکارآمدیهای نظری جامعهشناسی شهری محسوب میشود. جامعهشناسی شهری در شکل کلاسیک خود مفهوم شهروند را اسیر در وجه عمرانی شهر میکرد و در صبغه نوظهور خود، با اسلوب معرفتشناختی پست مدرنیستی از روابط فضایی و روانشناسی اجتماعی خام اندیشانهای سخن میگوید که راه را بر هرگونه انکشاف تئوریک خواهد بست.

بنابراین نظریه اجتماعیای که در باب مفهوم شهروند باید ارائه شود، هم باید دلالتهای فلسفی این مفهوم را محترم بشمارد و هم به عینیات جامعه، توجهی خاص مبذول دارد.
● فلسفه شهری!

شهر ماحصل یک ارتقای اجتماعی به انضمام یک پیشرفت عمرانی و بومشناختی است. همین امر، یعنی یک ارتقای دوجانبه، میتواند دربردارنده یک نظریه اجتماعی و وجوه تشکیل دهنده آن باشد.

دراین باب پرسش بنیادین این است که آیا ارتقای زیستمادی و ساحت فیزیکی شهرها هویت اجتماعی جدیدی را به وجود آورد یا هویت اجتماعی جدیدی نضج گرفت تا شهر پدید آید؟ این بحث، فوقالعاده ظریف است و مداقهای ژرف را میطلبد. در بادی امر، بر اثر رشد ونشو نمای بورژوازی و اهمیت یافتن تجارت و پیشرفت صنایع شهر به وجود آمد؛یعنی نقطه آغازین بسط آنچه ما بهعنوان هویت اجتماعی شهری مینامیم، ماحصل یک ارتقای عمرانی وجهد اقتصادی بود.

شهر که به وجود آمد، نهادهای اجتماعی ضرورت وجود خود را گوشزد کردند، اما هر چه که به جلوتر آمدیم، آن هویت اجتماعی شکل گرفته بر اثر ارتقای عمرانی بود که برای رشد بیشتر شهرها تعیین تکلیف میکرد و حتی در ساختار عمرانی آنها واجد اثر جلوه کرد. بدین معنا که ساحت معناییای که در اثر ارتقای عمرانی و تطور زیست انسان از روستا به شهر، پدید آمده بود چنان بیبدیل و مستحکم جلوه مینمود که راه را بر ورود هر ابزار وجودی دیگری میبست.

انسان شهری به جای آنکه زمام امور خود را به جبربوم شناختی بسپارد، خود افسار توسعه را در دست گرفت و برای آن تئوری ساخت. اینها، البته در غرب رخ عیان کرد و شرق از این تجربه مطلوب بهرهای نبرد.
در غرب، ساحت معنایی و در رقیقترین شکل مصلحت اجتماعی برآمده از یک منش تئوریک مشخص برای توسعه شهر حکم میداد، اما در شرق ساحت معنایی و خصایص اجتماعی جز در مواقع اندکی که بسیار خاص است، به فراموشی سپرده شد و توسعه به هر قیمت، سرلوحه امور قرار گرفت.

بر همین اساس در غرب آسایش و رفاه و اساساً حقوق شهروندی شاکله برنامهریزی عمرانی برای شهرها شد، اما در شرق ابتدا برنامهریزی عمرانی صورت میگرفت و در انتها شاید در باب نسبت این برنامهریزی با حقوق شهروندان نکتهسنجی صورت میپذیرفت.
● حق شهروندی

نکته بنیادین در باب دیالکتیک شهروندی و اصل و اساس آن حق و حقوقی است که برای شهروند متصور میشویم. گفتیم که حقوق مدنی نقطه عزیمت نظری برای بحث و فحص در این خصوص است.

اصولا حقی که برای شهروند در نظر گرفته میشود، منبعث از یک رابطه دیالکتیکی تام است.این رابطه دیالکتیکی دلالت بر این امر دارد؛ از سوی جامعه شهری حقی برای عقلانی کردن زیست اجتماعی شهروند در نظر گرفته میشود که درعین حال متضمن رعایت حقی دیگر برای جامعه از سوی شهروند است. این حق تواماً هم فردی است و هم اجتماعی.
بدین معنا که یک شهروند حق دارد از یک زیست اجتماعی متعادل که دربردارنده حق رفاه معیشتی و همچنین حق فرهنگی و حق سیاسی است، برخوردار باشد؛ اما درعین حال، این حق وظیفهای را نیز برای او مقرر میدارد.

این وظیفه همانند آن حق تعیین کننده موقعیت اجتماعی شهروند است. هر چه آن حق فربهتر باشد، وظیفه اجتماعی شهروند در قبال جامعه که، جهد در تعالی زیست همگانی و مشارکت تام در فرایندهای اجتماعی ـ سیاسی است، غنیتر رخ عیان میکند.
بنابراین دیالکتیک شهروندی در عین حال که غامض جلوه میکند، سهل و ممتنع است، اما همه اینها که شرح داده شد، نه تمجید تجربه غرب، که شرح آن بود؛ شرحی که در عین حال در بیان ویژگیهای آن نمیتوان مطلوبیتها را از نظر دور داشت.
با این وصف پرسش بنیادیتری طرح میشود؛ آیا راه دیروز غرب راه امروز ماست؟ آیا شهر اسلامی و شهروند آن باید همانی باشد که در مغرب زمین رخ عیان کرد؟ پاسخ به این پرسشها آری و نه است. پاسخی که در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود