شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

برنامه ریزی شهری و اقتصاد

مقدمه
اقتصاد شهری یکی از رشته های تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصاددانان سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی ، مسائل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. با وجود اینکه بعضی از مسائل و مشکلات شهری مانند جنایت ، فقر ، آلودگی محیط و مسکن ، قرنهاست که در اجتماع شهری وجود داشته و با اینکه تمام این مسائل جنبه اقتصادی هم دارد ، فقط در چند دهه اخیر ، بعد از رشد شهرنشینی است که اقتصاددانان به بررسی آنها پرداخته اند.
با توجه به آمارهای جمعیت شهرنشینان جهان ، متوجه خواهیم شد که جمعیت شهرنشینان دنیا ، در سال ۱۹۹۰ ، در حدود ۲۲۶۰ میلیون نفر بوده که نسبت به ۱۹۹۰ ، رشدی برابر با ۲۱٫۵ درصد داشته است.
با توجه به آمارهای مذکور ، ما نه تنها با مسائل و مشکلات شهرنشینی کشورهای پیشرفته صنعتی مواجه هستیم ، بلکه باید مسائل خاص جوامع در حال توسعه را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ، یعنی مسئله یک قطبی بودن شهر نشینی ، حاشیه نشینی به صورت حاد ، مهاجرت های سریع و بی رویه روستائیان به شهر و مسائلی از این قبیل را که ناشی از وابستگی اقتصادی و فرهنگی این جوامع است.

برنامه ریزی اقتصادی:
برنامه ریزی اقتصادی فرایندی است در زمینه هدایت و جهت گیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت های بخش های تولیدی
قلمرو برنامه ریزی اقتصادی بیشتر مسائل اقتصادی جامعه است.
برنامه ریزی اقتصادی ، بخش های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی ، صنعت و خدمات و زیر بخش های مربوطه را مورد بررسی قرار می دهد .
برنامه ریزی اقتصادی بیشتر به ساختار اقتصادی و کلیه سطوح عملکردی آن توجه دارد و ممکن است جامع یا تفصیلی باشد ، برنامه جامع هدف هایش را چنان تعیین می کنند که جنبه های عمده اقتصادی ملی را شامل می شود ، برنامه تفصیلی فقط قسنتی از اقتصاد ملی نظیر صنعت ، کشاورزی ، بخش عمومی ، بخش خارجی ، و … را شامل می شود .

برنامه ریزی شهری:
برنامه ریزی شهری عبارتست از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر ، مساعدتر و سالم تر
نظریه های توسعه شهری ، همگی بر اهمیت و اولویت عوامل اقتصادی در ظهور ، توسعه و گاه افول شهرها دلالت می کنند.

عوامل اقتصادی و برنامه ریزی شهری
عوامل و متغیرهای اقتصادی ، تاثیر عمده در شکل گیری و فرم شهر ، تعیین ویژگیهای کالبدی ، اندازه و وسعت شهر دارند.
آگاهی و اطلاع از ساختمان و طرز کار اقتصاد یک شهر ، برای برنامه ریزی ها در هر سطح اعم از شهری ، منطقه ای و کشوری و تجزیه و تحلیل استفاده از زمین ضرورت دارد.
ساخت یک مرکز شهری با کمیت و کیفیت قدرت تولیدی ، درآمد و یا بطور کلی تحرک اقتصادی آن مرکز ، تعیین می گردد.
مطالعه در مبانی اقتصادی این فعالیت ها و در این که چگونه یک شهر توسعه پیدا کرده و در حال حاضر در چه شرایطی است و در آینده چگونه خواهد بود ، راهنمایی موثر می باشد به عیارت دیگر اغلب شهرهای بزرگ به سبب آنکه مراکزی برای تولید و توزیع کالا و فعالیت های اقتصادی بوده اند رشد و توسعه یافته اند.
بطور کلی ، فعالیت های اقتصادی باعث ایجاد اشتغال شده و به مقدار زیادی موجب جذب جمعیت به این گونه مراکز می شوند ، بنابراین می توان گفت که اقتصاد یک شهر ، عامل موثری برای توسعه اراضی می باشد.
مطالعه در اقتصاد شهری ، استفاده عملی و بسیار اساسی را در زمینه تجزیه و تحلیل و بررسی برنامه ریزی و طرح استفاده از زمین در شهر خواهد داشت.
با آگاهی از روند رشد ، تعادل ، افزایش و یا کاهش در فعالیت های اقتصادی ، طراحان شهر بهتر خواهند توانست معیارهایی بیابند که راهنمای آنان در تعیین مقدار و وضع زمین های مورد نیاز باشد.

حال به تعریف اقتصاد شهری می پردازیم :
منظور از اقتصاد شهری تجزیه و تحلیل سیستم تولیدی ، توزیعی و مصرفی است که تمام فعالیت های تولیدی و آن قسمت از حومه را که به مقدار نسبتا زیادی از امکانات و تسهیلات آن شهر استفاده می کنند ، در بر می گیرد.
برای بررسی وضع اقتصادی شهر ، هدف های زیر در برنامه ریزی شهری مورد نظر است :
۱- ساخت اقتصادی شهر و منطقه ای که شهر در آن واقع شده است.
۲- جمعیت و خصوصیات اقتصادی آن
۳- رابطه ساخت اقتصادی شهر و منطقه با بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، خدمات ، بازرگانی و مانند آنها
۴- بررسی اقتصادی خرده فروشی ها و عمده فروشی های شهر و موقعیت آن ها نسبت به مناطق مسکونی و کل شهر
۵- بررسی عوامل اقتصادی دیگری که بر اقتصاد شهر تاثیر گذارند. (مانند توریسم ، استخراج معدن و …)
۶- بودجه عمران شهری و شهرداری
۷- موقعیت مکانی و استقرار فعالیت های اقتصادی از نظر مکان یابی آنها در وضع موجود و آینده
۸- بررسی اشتغال و انواع فعالیت های شغلی شهر
۹- بررسی زمین و ساختمان و قیمت آن و مالکیت اراضی و قیمت اماکن تجاری
۱۰- بررسی سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصادی شهر
۱۱- بررسی اقتصادی راهها و شبکه های ارتباطی منطقه در ارتباط با شهر مورد مطالعه
۱۲- بررسی امکانات اقتصادی بالقوه ای که می توانند در برنامه ریزی ها بصورت بالفعل در آیند.
۱۳- بررسی مسکن در رایطه با هزینه ها ودرآمد خانوارها و نحوه تصرف واحدهای نسکونی از نظر اجاره ای ، شخصی ، وقفی و مانند آنها
بدیهی است که مطالعات اقتصادی در هر برنامه ریزی شهری به منظور تدوین برنامه های نوسازی و بهسازی و مشخص نمودن احتیاجات و امکاناتی کا در این زمینه وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از قسمت های هر برنامه ریزی شهری و هرگونه توسعه شهر و یا در زمینه بهبود وضع شهر ، اطلاع از وضع اقتصادی شهر است ، این مورد از یک ساختمان کوچک مسکونی و یا تجاری و یا یک واحد کوچک صنعتی شروع می شود و به سطح شهر و حتی شناخت حوزه های نفوذی اقتصادی شهر و منطقه می انجامد.
ممکنست در طراحی و برنامه ریزی شهر به منظور تعیین جهات گسترش آینده ، نحوه استفاده از امکانات شهر و تحولاتی که صورت می پذیرد بر روی نقشه و در زمینه های تئوریک ، فابلیت های اجرایی داشته
باشد ولی در صورتی که این طراحی ها با چگونگی برنامه ریزی شهر و عوامل اقتصادی ، امکانات و بودجه های شهر یا درآمد خانوارها و امثال آن ها مغایر باشد ، موفقیت طرح را با مشکلات اساسی مواجه می سازد.
در هر برنامه ریزی ، هدف آن است که حداکثر استفاده از امکانات و قابلیت های اجرایی برنامه ها با حداقل مخارج و حداکثر استفاده توام باشد ، بنابراین نسبت به خصوصیات هر شهر صرفه جویی های لازم برای اجرای برنامه ها در مدنظر قرار گیرد.
مکان یابی تاسیسات شهر باید در حداقل زمان و بهترین صورت عمل نمایند و به راحتی در دسترس قرار گیرند. گسترش شهر از نظر سرویس رسانی به عناصر مختلف شهری مثل سرویس های آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و توسعه شهرها از آن جمله اند.
از طرف دیگر نحوه ایجاد ساختمان های شهری از نظر جنس ، فرم و ترکیب در رابطه با استفاده از تاسیساتی مثل شوفاز ، کولر و آسانسور مورد اهمیت قرار دارد.
در طراحی یک ساخنمان ممکنست چنین عواملی در بادی امر بصورت ظاهری جلوه نماید و یا مورد توجه واقع نشود ، ولی در بلند مدت این گونه عوامل ، هزینه های سنگینی را چه از نظر تامین انرژی و چه از نظر مخارج برای استفاده کنندگان در بر خواهد داشت.
این مورد در جهت صرفه جویی در احداث ساختمان قرار ندارد ، بلکه نحوه گستردگی ساختمان و طبفات آن نسبت به تاسیسات شهری از نظر پراکندگی آنها در سطح شهر و نحوه دسترسی به آنها مورد توجه قرار دارد. مسلما در صورتی که استفاده از اراضی به نحو صحیحی صورت پذیرد و توسعه شبکه راهها چه از نظر طول و عرض و چه در رابطه با کارایی و موقعیت انها نسبت به عناصر مختلف شهری مورد مطالعه واقع شود ، ضمن آنکه مشکلات ناشی از دسترسی و ترافیک شهری را از نظر صرفه جویی در وقت در بر ندارد ، در کاهش آلودگی های هوا و تقلیل سوخت و توقف اتومبیل ها در راه بندان ها و چهار راه ها و نقاط پرحجم ترافیک ، سهم ارزنده ای خواهد داشت.
با توجه به آنکه افزایش آلودگی هوا بر پوسیدگی و کثیف بودن ساختمان ها و زیبایی و نظافت شهری و کثیف شدن البسه و وسائل و هزینه هایی که برای نظافت و شستشوی اشیاء و البسه مصرف می شود ، دخالت دارد.
همانطور که مشهود است ، استقرار نامتناسب فعالیت های شهری ، موقعیت آنها نسبت به نقاط مختلف شهر و حجم و موقعیت ساختمان ها و میزان فعالیتی که در آنها صورت می گیرد ، بر سیستم شهر و عوامل و عناصر شهری و سرویس رسانی به ساختمان ها اثر می گذارد ، هر ساختمان که در یک قسمت از شهر بوجود می آید به نوبه خود جمعیتی را به سوی خود می کشد و بر شبکه راهها و ساختمان های اطراف خود تاثبر داشته و احتیاج به تامین برق ، آب ، تلفن ، شبکه فاضلاب و امثال آن دارد.
همانطور که از نظر سیمای شهری طبقات ، فرم و تیپ ساختمان بایستی در هماهنگی کامل با محیط اطزاف خود باشد از طرف دیگر عوامل اقتصادی و برنامه ریزی هایی که به منظور تاسیسات شهری انجام می گیرد نیز بایستی شهر را قادر سازد که به تامین این احتیاجات بپردازد.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب مطرح شده در صفحات پیشین میتوان اهمیت اقتصاد را در شهر به خوبی درک کرد ، طرح ها و پروژه های شهری که به مسائل اقتصادی آن توجه نمی شود از پیش شکست خورده است ، همچون پروژه نواب یکی از دلایل اصلی شکست آن توجه نکردن به مسائل اقتصادی آن است.
برای بررسی مشکلاتی همچون فقر ، حاشیه نشینی ، مسکن و … در شهر اولین موردی که مورد بحث قرار می گیرد مشکلات اقتصادی شهر است.
در واقع می توان گفت اقتصاد کلیدی ترین عنصر موجو در شهر است که در صورت نبود آن شهر رو به نابودی پیش خواهد رفت.

منابع :
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تالیف دکتر اسماعیل شیعه
اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای تالیف دکتر کرامت الله زیاری
ترکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری تالیف دکتر محمد مهدی عزیزی
درآمدی به اقتصاد شهری تالیف سعید عابدین درکوش

گردآورندگان :
محمد دادگر ، حمید حسن پور ، رضا ملایی بیرجندی

منبع: وبلاگ آتیشار

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

سوق به ناپايداري با برنامه ريزي شهري خودرو محور

سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو محور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۲۸, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو محور
بررسي جايگاه مشارکت زنان در برنامه ريزي شهري

بررسی جایگاه مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی جایگاه مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری
سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS

سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS
برنامه ريزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها

برنامه ریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است برنامه ریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها
کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست

کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین    لینک دانلود مستقیم کتاب طراحی خیابان و ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود