شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Info@Shahrsazionline.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Googel+ : shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

سوال روش تحقیق ارشد برنامه ریزی شهری(۱)

-کدام گزینه در ارتباط با روش شناخت پوزیتویست ها درست است ؟ (جواب الف ص ۵ )
الف) حسی –استقرایی ب) استدلالی –قیاسی ج) منطقی –استنباطی د) حسی – قیاسی

۲-تا قبل از رنسانس عقل گرایی سنتی عمدتا بر پایه کدام روش به عنوان مبنایشناخت تلقی می شد ؟ ( جواب ج ص ۵ )
الف) روش استقرایی ب) روش قیاسی ج) روش ارسطویی د) روش حسی

۳-در نهضت جدید که علیه عقل گرایی سنتی آغاز شد چه فاکتورهایی مینای کارپذیرفته شد ؟ ( جواب ب ص ۵)
الف) تجربه ، حواس ،آزمایش ب) تجربه، آزمایش ، مشاهده
ج) تجربه ، مشاهده ، حواس د) آزمایش ،استدلال ، مشاهده

۴-مبنای کار در تفکر عقل گرایان چیست ؟ (جواب ب ص ۵)
الف) روش آزمایش ب)روش قیاسی ج) روش حسی د) روش استقرایی

۵-برای تشخیص معلومات صحیح و معتبر از معلومات غیر صحیح و نامعتبر علوم رابه چند دسته تقسیم می کنند ؟(جواب دص ۶)
الف) علم منطق ، علم حصولی ب) علم تجربی ، علمحضوری
ج) علم طبیعی ، علم تجربی د) علم حصولی ،علم حضوری

۶- ((علم به خود یا علم به ترس خود به عنوان یک مفهوم کلی)) جزء کدام قسماز انواع علم ها محسوب می شود؟( جواب ب )
الف) علم حصولی ب) علم حضوری ج) علم فلسفه د) علم تجربی

۷-((علم به اشیاء خارج ))جزء کدام قسم ازمطالعات انواع علوم محسوب می گردد؟ (جواب الف ص ۶ )
الف) علم حصولی ب)علم حضوری ج) علمفلسفه د) علم تجربی

۸-سابقه دیدگاه تجربی گرایی و پوزیتیویسم به چه زمانی بر می گردد ودرمقابل کدام دیدگاه بوجود آمد ؟ ( جواب د ،ص ۷)
الف) دوره قرون وسطی ،عقل گرایی تالس ب) دوره حاضر ، عقلگرایی ارسطویی
ج) دوره معاصر، عقل گراییتالس د) دوره رنسانس ، عقل گراییارسطویی

۹- بانی طرز تفکر دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم چه کسی بود ؟ ( جواب ج، ص ۷)
الف) جان لاک ب) استوارت میل ج) فرانسیس بیکن د) برتراند راسل

۱۰- دایره یا حلقه وین پس از انتقاد بر کدام مکتب بوجود آمد ؟ ( جواب الف، ص ۷)
الف) مکتب تجربه گرایی وپوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج) دیدگاه هرمنوتیک د) دیدگاه عقل گرایی

۱۱-کدام دید گاه با به کار گرفتن منطق نوین در جهت تحلیلی – منطقی تغییرمسیر داد ؟ ( جواب ج ، ص ۷)
الف) مکتب تجربه گرایی وپوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج) دیدگاه تجربه گرایی نوین د) دیدگاه عقل گرایی

۱۲-کدام مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می داند ؟ (جواب الف، ص ۷)
الف) مکتب تجربه گرایی و پوزیتیویسم ب) دیدگاه ساختاری ج)دیدگاه تجربه گرایی نوین د) دیدگاه عقلگرایی

۱۳-کدام دیدگاه روش استقرایی را برای دستیابی به کلی ها و به عبارتی بهقوانین کلی و عمومی می پسندد ؟ (جواب د، ص ۷)
الف) دیدگاه عقل گرایی ب) دیدگاهساختاری ج) دیدگاه تجربه گرایینوین د) مکتب تجربه گرایی و پوزیتیویسم

۱۴- کدام دید گاه های زیر بر اسا روش استدلال قیاسی استوار است ؟ ( جوابج، ص ۷ )
الف ) دید گاه تجربه گرایی ب) دید گاه استنباطی ج) دیدگاه عقل گرایی د) دیدگاه پوزیتیویسم

۱۵-دیدگاه استنباطی در مقابل کدام روش ها و علوم شکل گرفت ؟ ( جواب ب، ص۸)
الف) روش ساختاری و علومرفتاری ب) روش هایتوضیحی ، علوم طبیعی
ج) روش توضیحی و علومرفتاری د) روش های ساختاری ، علوم طبیعی

۱۶-ماکس وبر و یلهلم دیلتای از مدعیان کدام دیدگاه می باشند ؟ (جواب الف،ص۸)
الف)دیدگاه استنباطی ب) دیدگاه عقل گرایی ج) دیدگاه ساختاری د) دیدگاه هرمنوتیک

۱۷- چه کسی نظریه ها را مجموعه های ساختاری میداند ؟ (جواب ج ، ص۸)
الف) توماس کوهن ب) ماکس وبر ج) لاکاتوش د) ویلهلم

۱۸-نظریه توماس کوهن در چه باره ای می باشد ؟ ( جواب ب ، ص ۸)
الف) پارادایم و پژوهش ها ب) انقلابات علمی و پارادایم ج) فرضیه های علمی وا نقلابات د) انقلابات علمی و پژوهش

۱۹-کتاب ساختار انقلاب های علمی از کیست ؟ ( جواب الف ، ص۹)
الف) توماس کوهن ب) ماکس وبر ج) لاکاتوش د) ویلهلم

۲۰-ویژگی عمده نظریه توماس کوهن بر چه چیزی است ؟ ( جواب د ، ص۹ )
الف)تاکیدی که بر جنبه هایساختاری طبیعت دارد ب) تاکیدی که بر جنبه های نیوتنیپیشرفت علم دارد
ج) تاکیدی که بر جبنه های مادیپیشرفت علمی دارد د) تاکیدی که بر جنبه ی انقلابی پیشرفت های علمی دارد

۲۱-این جمله نظر دیدگاه چه کسی است ؟(( انقلاب علمی عبارت است از طرد یکپارادایم و قبول پارادایم جدید )) (جواب ب ص ۹)
الف) ماکس وبر ب) توماس کوهن ج) لاکاتوش د) ویلهلم

۲۲-چه کسانی در مشاهده نظریه را مقدم می دارند و استقرا گرایی را موردانتقاد قرار می دهند ؟ ( جواب ج، ص ۱۰)
الف) شلایر ماخر ، مارتین هایدگر ب) پل ریکور ، ریچارد پالمر ج)لاکاتوش، توماس کوهن د) ویلهلم ، ماکس وبر

۲۳-کدام دیدگاه است که روش تفسیر و تاویل متن برای کشف حقیقت محسوب می شود؟( جواب د ، ص ۱۰ )
الف)دیدگاه استنباطی ب) دیدگاه عقل گرایی ج) دیدگاه ساختاری د) دیدگاه هرمنوتیک

۲۴- کدام یک از طرفداران برجسته دیدگاه های هرمنوتیک محسوب می شوند ؟ ( جواب الف، ص۱۱ )
الف) شلایر ماخر ، مارتین هایدگر ب) گرازینو ، گزیموذنه ج)لاکاتوش، توماس کوهن د) ویلهلم ، ماکس وبر

۲۵-اصطلاح تحقیق علمی را برای کدام نوع از فعالیت های علمی می توان به کاربرد ؟ ( جواب الف ، ص۱۲ )
الف) نوع خاص از فعالیت های تحقیقاتی ب) نوع عام فعالیت های تحقیقاتی
ج) نوع همه گیر از فعالیت های پژوهشی د) هرنوع فعالیت عام تحقیقاتی وپژوهشی

۲۶-مشخصات کلی تحقیقات علمی کدامند ؟ ( جواب الف، ص ۱۲)
الف) برخوردار بودن ازآداب وتشریفات خاص ، توسعه قلمرو معرفت ، مصداق خارجی داشته باشد
ب) عدم بر خورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو معرفت ،مصداق ذهنی داشته باشد
ج) برخورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو طبیعی ، مصداق ذهنیداشته باشد
د) عدم بر خورداری از آداب و تشریفات خاص ، توسعه قلمرو های ذهنی ، مصداقهای خارجی داشته باشد

۲۷-این تعریف مربوط به کدام موارد زیر است : (( تحقیق علمی عبارتست ازتلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجهولی به منظورگسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق خارجی داشتهباشد))(ج ،د )
الف) فلسفه علمی ب) تفکر اجتماعی ج)تحقیق علمی د) مجهول علمی

۲۸- کدام یک جزو امور مسلم و عمدتا تبیین کننده مبانی علم و روابط علت ومعلولی است ؟ ( جواب ج ، ص ۱۶)
الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

۲۹ – کدام یک جنبه توصیفی داشته و به بیان ماهیت ویژگی ها و ابعاد واقعیتها می پردازد ؟ ( جواب الف ، ص ۱۶)
الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

۳۰-کدام یک منعکس کننده روابط نظام یافته متغییر ها ، عوامل و عناصر درعالم واقع و جهان خلقت است ؟ (جواب، ب )
الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

۳۱-کدام یک از انواع مدل ها رابطه متغییر ها و پارامتر ها در قالب تصویررابه نمایش می گذارد ؟ ( جواب ج ، ص۱۷ )
الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

۳۲-در این مدل متغییر ها و پارامتر ها را با یکدیگر در رابطه قرار می دهدو قطعیت دارد .( جواب ب ، ص ۱۷)
الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

۳۳-در کدام یک از مدل ها نتایج آن قطعیت ندارد ولی ممکن است به واقعیتنزدیک باشد ( جواب د ، ص ۱۷)
الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

۳۴-اغلب مدل های مورد استفاده در رشته هایی مانند آمار ، مدیریت ، اقتصاد، جغرافیا از کدام نوع می باشند؟(جواب د)
الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های گرافیکی د) مدل های شبه ریاضی

۳۵-الگو های برنامه ریزی و رفتاری جزو کدام نوع از اناع مدل ها قرار میگیرند ؟ ( جواب ج، ص۱۷ )
الف) مدل های مفهومی ب) مدل های ریاضی و کمی ج) مدل های کاربردی د) مدل های شبه ریاضی

۳۶- کدام یک از معلومات و قضایای کلی علمی”ماهیتی کلی و تعمیم یافتهدارند و حقایق و واقعیت ها را تبیین می کنند و توضیح می دهند “؟
( جواب د ، ص ۱۷)
الف) حقایق علمی ب) مد لهای علمی ج) اصول و وقوانین علمی د) نظریه های علمی

۳۷-اهداف اولیه تحقیق علمی چیست ؟ ( جواب ب، ص۱۸ )
الف) بررسی و ارزیابی مدل ها ، ارائه نظریه های جدید ، حل مشکل
ب) بررسی و ارزیابی نظریه ها ، ارائه نظریه جدید ، حل مشکل
ج) بررسی و ارزیابی حقایق علمی ، ارائه نظریه جدید ، حل مشکل
د) بررسی و ارزیابی اصول و قوانین علمی و ارائه نظریه جدید ، حل مشکل

۳۸-کدام شکل از انجام تحقیقات حالت مبنایی دارند و ویژگی ها و ماهیت اشیاءو پدیده ها و چگونگی روابط بین آنها را توضیح می دهند ؟ ( جواب د ، ص ۱۸ )
الف ) تحقیقات با اهداف کاربردی ب) تحقیقات با اهداففنی
ج) تحقیقات با اهداف مذهبی د) تحقیقات بااهداف ارزیابی

۳۹- اهداف خاص آموزش روش تحقیق علمی شامل چه مواردی می گردد ؟ ( جواب الف، ص ۲۰)
الف) فراگیری روش وصول به حقایق و مجهولات ، کسب مهارت برای اجرای پروژه ،کسب مهارت برای تهیه پایان نامه
ب) فراگیری روش وصول به حقایق ومعلومات ، کسب مهارت برای اجرای کار ، کسبمهارت برای تهیه پایان نامه
ج) فراگیری روش وصول به حقایق ومفروضات ، کسب مهارت برای اجرای هدف ، کسبمهارت برای تهیه پایان نامه
د) فراگیری روش وصول به حقایق و ملموسات ، کسب مهارت برای اجرای ابهامات ،کسب مهارت برای تهیه پایان نامه

۴۰- “تحقیقات علمی معمولا درقلمرو های محدود انجام می شود تا امکان کنترل ، مشاهده و مطالعه وجود داشتهباشد” از کدام ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی می باشد ( جواب د، ص ۲۱)
الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) تخصص طلبی د) قابلیت تعمیم

۴۱- ” به منظور اطمینان از صحت نتایج و به دست آوردن شناخت واقعی ازپدیده مورد مطالعه” از کدام ویژگی ها و قواعد تحقیق علمی مد نظر می باشد ؟ (جواب ب ، ص۲۱ )
الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) تخصص طلبی د) قابلیت تعمیم

۴۲-طبق کدام ویژگی و قواعد علمی باید ذهن محقق از مسئله مورد بررسی خالیباشد و از پیشداوری بپرهیزد (جواب ج )
الف) توسعه ای بودن ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) قابلیت تعمیم

۴۳-مطالعه تحولات شخصیتی انسان طی چندین سال کدام ویژگی ها و قواعد تحقیقعلمی مد نظر می باشد ؟ ( جواب الف)
الف) صبر طلبی ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) قابلیت تعمیم

۴۴-جدا شدن از وابستگی ها در جریان تحقیق کدام ویژگی ها و قواعد تحقیقعلمی مد نظر می باشد ؟ ( جواب د ، ص ۲۴)
الف) صبر طلبی ب) دقت طلبی ج) قاعده تجاهل د) رعایت اصل بی طرفی

۴۵-کدام یک از موارد زیر جزو پیش نیاز های تحقیق علمی می باشد ؟ (جواب ج ،ص۲۵ )
الف) نیاز به مدیریت واحد ، دقتطلبی ، صبر طلبی ، قاعده تجاهل
ب) رعایت اصل بی طرفی ، اجتهادی بودن تحقیق ، نظم داشتن ، تخصص طلبی
ج) سازمان لازم ، محقق ، بودجه ، ابزار تحقیق ، وجود فرهنگ تحقیق
د) دقت طلبی ، بودجه ، صبر طلبی ، قاعده تجاهل ، ابزار تحقیق

۴۶-نمونه گیری، چندمین مرحله از مراحل کاربرد آمار در تحقیق است ؟ ( جوابالف، ص۲۷ )
الف) اولین ب)دومین ج)سومین د) چهارمین

۴۷- تبیین و نمایش نتایج تحقیق ، چندمین مرحله از مراحل کاربرد آمار درتحقیق است ؟ ( جواب د، ص۲۸ )
الف) اولین ب)دومین ج) سومین د) چهارمین

۴۸-در محله تجزیه و تحلیل آماری کدام یک شاخص های گرایش به مرکز می باشند؟ ( جواب ب ، ص۲۸ )
الف) واریانس ، انحراف معیار ب) میانگین ،میانه ، نما یا مد
ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحرافمعیار

۴۹- در محله تجزیه و تحلیل آماری کدام یک شاخص های پراکندگی می باشند ؟ (جواب الف ، ص۲۸ )
الف) واریانس ، انحراف معیار ب) میانگین ،میانه ، نما یا مد
ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحرافمعیار

۵۰- برای تشخیص رابطه ، نوع و ضریب آن از کدام روش های آماری استفاده میشود ؟ ( جواب د، ص۲۸ )
الف) میانگین ب)میانه ج) نما یا مد د) همبستگی

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

سوق به ناپايداري با برنامه ريزي شهري خودرو محور

سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو محور

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۲۸, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو محور
بررسي جايگاه مشارکت زنان در برنامه ريزي شهري

بررسی جایگاه مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی جایگاه مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در فرآیند برنامه ریزی شهری
سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS

سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سنجش ظرفیت باز توسعه اراضی رها شده اسلامشهر با استفاده از GIS
برنامه ريزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها

برنامه ریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است برنامه ریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورتها
کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست

کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست – پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین    لینک دانلود مستقیم کتاب طراحی خیابان و ...
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر ساری 3
  طرح جامع شهر ساری ۳
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر ساری 3

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها فونت مخصوص سازمان نقشه برداری را لازم دارد تا اسم خیابان ها و کوچه ها درست نمایش داده شود.اگر فونت ها بر روی ویندوز شما نصب باشد کلمات و اسم های نقشه درست نمایش داده می شود.در اکثر سیستم ها فونت سازمان نقشه برداری موجود است. قیمت این فایل ۲۰۰۰۰ هزار تومان می باشد که بلافاصله پس از پرداخت آنلاین…

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر بوئین زهرا
  طرح جامع شهر بوئین زهرا
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۹, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر بوئین زهرا

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر ایج2
  طرح جامع تفصیلی شهر ایج۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۸, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر ایج2

  فایل
  دانلود