شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۶)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل پانزدهم)

فصل پانزدهم : نوسازی شهرداری، توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها

ماده ۱۳۸
چشم­انداز، اهداف و راهبردهای توسعه درحوزه نوسازی شهرداری و توسعه مدیریت و ارتقاء ظرفیتها در سال های اجرای برنامه­ پنج ساله، به ­قرار زیر است:
الف) چشم انداز
۱) تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی
۲) تهران؛ کلانشهری با عملکرد­های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت­ امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب­غربی
ب) اهداف
۱) دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان تهرانی به اطلاعات مورد نیاز
۲) ارتقاء کیفیت خدمات شهری
۳) تحقق «حکمرانی خوب» در شهرداری
۴) ارتقاء ظرفیتهای ساختاری و نهادی
۵) توسعه هدف مند و برنامه ریزی شده منابع انسانی
۶) اجرای سیاست های تمرکز زدائی
ج) راهبردهای توسعه
۱) توسعه فناوری اطلاعات
۲) استقرار مدیریت یکپارچه و الگوی رشد و تعالی سازمانی در شهرداری تهران
۳) اصلاح ساختار و تشکیلات
۴) ارتقاء سطح علمی و امنیت شغلی کارکنان
۵) ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای کارکنان
۶) اصلاح فرآیندها
۷) تفویض اختیارات بیشتر به مناطق و نواحی

ماده ۱۳۹
به منظور برقراری نظام بهینه تخصیص منابع در شهرداری تهران، افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها و ایجاد شفافیت و افزایش قابلیت پاسخگویی و ارائه گزارش های عملکرد دقیق و هماهنگ با گزارشهای مالی، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه، نظام بودجه ریزی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی را تدوین نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده ۱۴۰
شهرداری تهران موظف است به منظور ایجاد ظرفیتهای ساختاری لازم برای تحقق برنامه حاضر در ساختار اداری شهرداری تهران تشکیلات کلان خود را متناسب با الزامات، سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها و منطبق با الزامات و سیاستهای طرح جامع شهر تهران طراحی و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

ماده ۱۴۱
به منظور هماهنگی عمودی و افقی ابعاد شش گانه سیستم مدیریت منابع انسانی، شهرداری تهران موظف است سند راهبردی توسعه منابع انسانی خود را، منطبق بر نیازهای راهبردی برنامه پنج ساله و مشتمل بر ظرفیتهای منابع انسانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظام اطلاعات، نظام عملکرد و نظام آموزش، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این مصوبه تهیه و مبنای عمل قرار دهد، همچنین شهرداری تهران متعهد است نسبت به تهیه تراز سالیانه نیروی انسانی خود اقدام نماید.

ماده ۱۴۲
در راستای افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل قراردادی به رسمی اقدام نماید به نحوی که سالانه ۱۰۰۰ نفر از این پرسنل با رعایت سوابق علمی، سطح تحصیلات، رشته های مورد نیاز و سوابق تجربی مرتبط، از وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل شوند.

ماده ۱۴۳
بمنظور ارتقاء سطح علمی پرسنل رسمی، شهرداری تهران موظف است در طی سالهای برنامه از طریق ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و بهسازی کارکنان موجود و ایجاد زمینه های مساعد برای خروج داوطلبانه نیروهای فاقد تحصیلات لیسانس و بالاتر، شرایطی را فراهم آورد که متوسط سطح تحصیلات در پایان برنامه به فوق دیپلم ارتقاء یابد.

ماده ۱۴۴
شهرداری تهران موظف است به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان نسبت به تهیه طرح طبقه بندی جدید مشاغل و اصلاح نظام حقوق و دستمزد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به اجرا درآورد.

ماده ۱۴۵
به منظور استقرار مدیریت نظام مند و نهادینه سازی الگوهای تحول، رشد و تعالی سازمانی، شهرداری تهران موظف است استانداردهای نظام مدیریت یکپارچه (IMS) و الگوی رشد و تعالی سازمانی را در شهرداری تهران ظرف مدت شش ماه از تصویب این لایحه تهیه و در قالب ۲ سند مجزا با امضاء شهردار تهران ابلاغ نماید.

ماده ۱۴۶
بمنظور ارتقاء خدمات شهری، افزایش کارایی فضاها و محیط شهری، افزایش کیفیت مواد و مصالح به کار رفته در ساختمانها و تأسیسات شهری، شهرداری تهران موظف است نظام تدوین معیارها و استانداردهای مورد نیاز مدیریت شهری را مشتمل بر محورهای ذیل ،حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این مصوبه تدوین و به اجرا درآورد.
۱- انتخاب یا تدوین استانداردهای مورد نیاز در کلیه عرصه های خدمات و مدیریت شهری
۲- تصویب استانداردها با هماهنگی نهادهای رسمی و تخصصی مربوطه منجمله موسسه استاندارد و تحقق وفاق و عزم مدیریتی بر اجرای همه جانبه استانداردهای مذکور
۳- ابلاغ استانداردهای مورد وفاق مذکور جهت اجرا در کلیه سطوح مدیریت شهری
۴- نظارت بر اجرای استانداردها و احراز انطباق اقدامات اجرایی و مدیریتی با استانداردهای مصوب به منظور ارتقای کیفیت های انجام کار
۵- برون سپاری کنترل استاندارد و تأمین نظارت جامع بر اجرای آن ها توسط نهاد ناظر و غیر ذی نفع نظیر موسسه استاندارد و اخذ گواهی و مهر استاندارد جهت فعالیتها و اقدامات اجرایی شهرداری
۶- تهیه گزارش سالیانه استاندارد شهرداری مشمتل بر میزان فعالیتهای منطبق با استاندارد و برنامه ریزی برای ارتقای مستمر این میزان

ماده ۱۴۷
به منظور تسهیل در اجرای این مصوبه و طرح جامع مصوب شهر تهران و دستیابی به مدیریت واحد شهری و یکپارچه سازی و رفع برخی مغایرتها و ابهامات در قوانین و مقررات موجود، شهرداری تهران موظف است ضمن تهیه لیست قوانین و مقررات لازم در راستای هدف فوق، حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به تهیه لوایح لازم و بازنگری در قوانین و مقررات در طی سالهای برنامه جهت سیر مراحل قانونی اقدام نماید.

ماده ۱۴۸
شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز و واگذاری مسئولیت ها و اختیارات به مناطق و نواحی، در طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به انجام رساند :
۱) احصاء وظایف قابل واگذاری
۲) ظرفیت سازی در مناطق و نواحی جهت پذیرش مسئولیت جدید
۳) پیشنهاد ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی لازم
۴) تهیه دستورالعملهای بودجه، مالی و اداری
۵) انتخابی شدن مدیریت محلی
۶) تدوین و انتشار صورتهای مالی در سطح نواحی و محلات
۷) تولیدواستقرار رسانه های محلی از طریق روزنامه همشهری و یا سایر رسانه های جمعی
۸) انجام بررسی های لازم برای تدوین نظام تأمین مالی و بودجه ریزی در سطح نواحی و محلات

ماده ۱۴۹
به منظور نهادینه شدن فرآیند نظام برنامه ریزی و ایجاد ساختار دائمی برای چگونگی اجرای برنامه پنج ساله شهرداری تهران و ارائه گزارشهای منظم اجرای برنامه، شورای هماهنگی و برنامه ریزی متشکل از معاونین هماهنگی و برنامه ریزی مناطق ۲۲ گانه و مدیران کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران تشکیل می گردد. آئین نامه اجرایی چگونگی تشکیل این شورا و ساختار و وظایف و اختیارات آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این مصوبه از طریق شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵۰
شهرداری تهران موظف است، در طی سالهای برنامه زمینه انجام تحقیقات علمی و پژوهشی مختلف برای استقرار کامل و جامع سیستم های پیشرفته مالی را فراهم نماید.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود