شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۹)

بخش دوم: برنامه راهبردی والزامات حوزه ستادی شهرداری (فصل هشتم)

فصل هشتم : مدیریت واحد شهری

ماده ۷۶
به منظور تحقق سیاست « تمرکززدایی » و تفویض هر چه بیشتر اختیارات دولت مرکزی به جوامع محلی و مدیریت های منطقه ای شهرداری تهران مکلف است سازو کارهای لازم جهت نیل به چشم­انداز، اهداف و راهبردهای توسعه در حوزه­ مدیریت واحد شهری، را به قرار زیر در طی سالهای اجرای برنامه پنجساله، مورد پیگیری قرار دهد.
الف) چشم انداز
۱) تهران: شهری منسجم، پایدار و برخوردار از هماهنگی در تصمیمات و اقدامات مدیریتی
۲) برخوردار از مدیریت یکپارچه شهری
۳) دارای تناسب بین اختیارات اجرایی مدیریت شهری و منابع در اختیار، با مسئولیت ،سطوح پاسخگویی و انتظارات شهروندان
ب) اهداف
۱) افزایش اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای اسلامی شهر تهران و اختیارات اجرایی شهرداری تهران
۲) ارتقاء کارایی مدیریت شهری، انطباق تصمیمات با نیازهای شناسایی شده توسط جامعه محلی
۳) بهینه سازی نظارت و کنترل عملیات و اقدامات مدیریتی در سطح شهر تهران
۴) افزایش مشارکت اجتماعی، نظارت مستقیم مردم، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت ارتقاء سرمایه اجتماعی شهر
۵) تحقق حکمرانی خوب و بهبود خدمت رسانی به شهروندان
۶) ارتقاء میزان عادلانه بودن مصرف منابع، بهینه شدن انطباق اقدامات مدیریتی با نیازهای مردمی
ج) راهبردهای توسعه
۱) تنظیم نظام تقسیم کار ملی بین دولت مرکزی و مدیریت شهری
۲) تفویض اختیارات
۳) تمرکز زدائی
۴) تناسب اختیارات و منابع با مسئولیت های مدیریت شهری وسطوح پاسخگویی و انتظارات شهروندان
۵) جلب مشارکت های اجتماعی
۶) تدوین مبانی نظری، ارتقاء دانش تئوریک و فرهنگ سازی برای تحقق اهداف و راهبردهای موردنظر
۷) ظرفیت سازی و ارتقاء توانمندی های محلی اعم از شهرداری و شهروندان برای پذیرش اختیارات و مسئولیت های جدید
۸) اجرای ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ماده ۷۷
در راستای تحقق مفاد فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقسیم وظایف و مسئولیتهای ملی و استانی در قالب سیاست «تمرکززدایی» و تفویض هر چه بیشتر اختیارات دولت مرکزی به جوامع محلی و مدیریت های منطقه ای بر اساس محورهای زیر شکل می گیرد :
۱) کاهش تصدی های اجرایی دستگاهها و نهادهای مرکزی و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و واگذاری آنها به شهرداری تهران همراه با انتقال منابع و ساختار تشکیلاتی موجود از دستگاه های اجرایی و همچنین توسعه اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر تهران جهت تأمین منابع مورد نیاز برای تحقق مدیریت واحد شهری
۲) پیگیری جهت واگذاری و تمرکز امور تصمیم سازی و تصمیم گیری اداره امور شهر تهران (با رعایت سیاستهای عمومی دولت) به شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران
۳) پیگیری وضع قوانین لازم توسط مجلس شورای اسلامی (و سایر مراجع قانونگذاری) به منظور تمرکززدایی و در راستای افزایش اختیارات شهرداری ها و بطور اخص شهرداری تهران
۴) توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جوامع محلی، شورایاری ها، شهرداری های مناطق و نواحی ها و ارتقای دانش و توانایی های علمی و تجربی آنها به منظور ایفای نقش کارآمد آنها متناسب با سیاست های تمرکززدایی
۵) ارتقای جایگاه شهرداری تهران در نظام مدیریتی و اجرایی کشور
۶) پیگیری جهت انتقال کلیه پادگان ها و مراکز نظامی و زندان ها به خارج از شهر و اختصاص حداقل ۵۰% از اراضی اماکن مذکور برای اجرای طرح های توسعه شهری و فضاهای خدماتی و عمومی موردنیاز شهروندان
۷) ایجاد زیرساخت های لازم برای اداره امور شهرتهران و حومه آن با استفاده از فن آوری های نوین و حرکت به سمت شهرداری الکترونیک
۸) تلاش در جهت تحقق شهر سالم و مبارزه با مخاطرات و آلودگی های آسیب زننده به سلامت جسمی و روحی در عرصه های بهداشتی، صوتی، ترافیکی و …
۹) افزایش انسجام اجتماعی با تکیه بر هویت بومی و برنامه ریزی کالبدی شهر تهران
۱۰) ایجاد نظام برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری از طریق ظرفیت سازی در درون شهرداری و نیز ارتقای جایگاه شهرداری تهران در نظام برنامه ریزی کشور
۱۱) پیگیری بمنظور واگذاری مدیریت زمین و مسکن در شهر تهران با رعایت سیاست های حاکمیتی به شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران
۱۲) ایجاد سیستم های اطلاعات مکانمند املاک شهری بطور مشترک با سازمان ثبت اسناد
۱۳) نهادینه کردن ارتباط «حقوق» و «تکالیف شهروندی» و استقرار انضباط اجتماعی بر پایه رابطه متقابل مذکور
۱۴) تقویت کارآمدی مدیریت شهری از طریق بازنگری، اصلاح و پیگیری تصویب تغییرات لازم در قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت شهری
۱۵) برنامه ریزی مناسب برای کاهش حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی از طریق : ایجاد مدیریت هماهنگ و کارآمد، برنامه ریزی برای آموزش همگانی، تجهیز نهادها و سازمانهای مسئول به امکانات پیشرفته مدیریت و پشتیبانی حوادث، مطالعه، پژوهش و وضع قوانین و مقررات خاص برای پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث علی الخصوص الزامی ساختن رعایت مقررات و ضوابط بیمه و ایمنی ساختمان و کارگران ساختمانی

ماده ۷۸
اجرای کلیه وظایف و تکالیفی که در این برنامه بر عهده شهرداری تهران واگذار شده است و در شرایط موجود توسط سازمانها و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی انجام می پذیرد در طی سالهای برنامه منوط به تحقق بند ۱ ماده ۷۷ این مصوبه خواهد بود. شهرداری تهران مو.ظف است طرحهای اجرایی وپیش نویس مصوبات لازم برای عملیاتی شدن کلیه موارد مذکور را تهیه و جهت تحقق بند یاد شده، مورد پیگیری قرار دهد.

ماده ۷۹
به منظور فراهم شدن زمینه اجرا، آمادگی پذیرش و ایجاد ساز و کارهای لازم در خصوص واگذاری ۲۳ مورد تصدی از دولت به شهرداریها (موضوع ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه) شهرداری تهران موظف است ضمن انجام پیگیری های لازم از مراجع ذیربط نسبت به تأمین ساز و کارهای اجرایی لازم اقدام و امکان پذیرش تصدی های قابل واگذاری را، در طی سالهای برنامه میسر سازد.

ماده ۸۰
شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه­های اجرائی دولتی نسبت به تهیه نقشه­های GIS تأسیسات زیربنائی (از قبیل شبکه­های آب، برق، گاز، تلفن، نفت و …) و هرگونه اطلاعات مکانی از شهر تهران به منظور بهره­برداری هرچه بهتر در مدیریت یکپارچه شهری، اقدام نماید.

ماده ۸۱
به منظور تحقق اهداف سقف جمعیت مندرج در طرح جامع و احتراز از افزایش بی رویه جمعیت شهر، کنترل مهاجرت و ممانعت از عوارض ناشی از رشد بی رویه جمعیت شهر تهران، شهرداری تهران موظف است بر اساس کدملی در مقطع آغاز این برنامه برای شهروندان تهرانی کد شهروندی تعریف نماید ونیز ترتیبی اتخاذ نماید که ارائه خدمات شهروندی منحصراً برای افراد واجد این کد انجام پذیرد و اقامت طولانی مدت افراد در تهران حتی الامکان منوط به اخذ مجوز اقامت شهری وپرداخت عوارض مربوطه گردد. شهرداری تهران موظف است لایحه و دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و پس از تصویب مراجع ذیربط نسبت به اجرای ان اقدام نماید.

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود